Honey Heist Baby Roshan
Honey Heist Baby Roshan
Genuine Tsukumo the Moon Cloud
Genuine Tsukumo the Moon Cloud
Golden Origins of Faith
Golden Origins of Faith
Inscribed Bracers of Aeons of the Crimson Witness
Inscribed Bracers of Aeons of the Crimson Witness
Inscribed Crimson Edge of the Lost Order
Inscribed Crimson Edge of the Lost Order
Inscribed Crimson Edict of Shadows
Inscribed Crimson Edict of Shadows
Nian Courier
Nian Courier
Genuine Ripper's Reel of the Crimson Witness
Genuine Ripper's Reel of the Crimson Witness
Pauldrons of Eternal Harvest
Pauldrons of Eternal Harvest
Genuine Mulctant Pall of the Crimson Witness
Genuine Mulctant Pall of the Crimson Witness
Dark Artistry Cape
Dark Artistry Cape
Guilt of the Survivor
Guilt of the Survivor
Genuine Perceptions of the Eternal Mind
Genuine Perceptions of the Eternal Mind
Inscribed Blastforge Exhaler of the Crimson Witness
Inscribed Blastforge Exhaler of the Crimson Witness
Genuine Dam'arakan Muzzle of the Crimson Witness
Genuine Dam'arakan Muzzle of the Crimson Witness
Prismatic: Creator's Light
Prismatic: Creator's Light
Belt of the Bladeform Aesthete
Belt of the Bladeform Aesthete
Genuine Kantusa the Script Sword
Genuine Kantusa the Script Sword
Emblem of the Crystal Echelon
Emblem of the Crystal Echelon
Unusual Baby Roshan
Unusual Baby Roshan
Inscribed Disciple of the Wyrmwrought Flame
Inscribed Disciple of the Wyrmwrought Flame
Golden Latticean Shards
Golden Latticean Shards
Mark of the Blood Moon
Mark of the Blood Moon
Darkclaw Emissary Cowl
Darkclaw Emissary Cowl
Golden Trove Carafe 2017
Golden Trove Carafe 2017